SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

OBVEZNOSTI DIJAKA (IZ HIŠNEGA REDA)

 
 
25. člen

Dijak mora redno in pravočasno obiskovati pouk in izpolnjevati obveznosti, določene z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom, urnikom in določili šole.

Dijak drugih dijakov in delavcev šole ne ovira in moti pri pouku. Dijak je dolžan skrbeti za lastno zdravje in varnost, za čistočo okolja in spoštovati civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur.

Dijak je pozitiven in napreduje v višji letnik ali zaključi  izobraževanje, ko pridobi vse ocene v skladu z  načrtom ocenjevanja in so le – te pozitivne in ima opravljene vse druge obveznosti: obvezne in proste izbirne vsebine ter delovno prakso (odvisno od programa).


26. člen

Dijak mora za uspešen zaključek šolanja, glede na izobraževalni program, opraviti še:

• zahtevano število ur obveznih izbirnih vsebin v okviru šole:
športne in kulturne dneve, obisk sejma,  podjetja… oziroma se udeležiti aktivnosti na šoli, ki so organizirane  kot alternativa dejavnostim izven šole. To velja tudi za dijake, ki so oproščeni aktivnosti pri športni vzgoji. Dijak v tem primeru ni dolžan izvajati aktivnosti, ki izhajajo iz  zdravniške dokumentacije, dolžan pa se  je interesnih dejavnosti udeležiti.
• zahtevano število ur prostih izbirnih dejavnosti izven šole, kot  so npr.: kulturne prireditve, športne aktivnosti, delo v društvih, krožki v okviru šole,… ali pridobiti ure z interesnimi dejavnostmi, ki jih  ponudi šola. To velja tudi za dijake, ki so oproščeni aktivnosti pri športni vzgoji.
• zahtevano število ur delovne prakse, če je v programu.


27. člen

Dijaki med poukom in med drugimi dejavnostmi, ki so sestavni del pouka ne smejo uporabljati osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem,  razen če je le – to del izvajanja učnega načrta ali ima dijak dovoljenje učitelja pri katerem se izvaja pouk ali vodstva šole. 
     

 
 

FOTOGALERIJE

 
 

 

 
     
   

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane