SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

EKONOMSKI TEHNIK

 
 
ODPRTI KURIKUL

Odprti kurikul je določeno število ur, ki jih lahko šola izbere po lastni presoji, jih oblikuje v module in ponudi kot del svojega izobraževanja. Na SUAŠ Ljubljana nas je pri oblikovanju odprtega kurikula zlasti zanimalo kaj je tisto, kar delodajalci pričakujejo od naših bodočih diplomantov. V ta namen smo sestavile vprašalnike in dobili odgovor, da si delodajalci želijo komunikativnega, ustvarjalnega, kritičnega in pokončnega človeka. Skupaj smo ugotovili, da to lahko dosežemo s tem, da dijake izobražujemo na naslednjih področjih:

1 Domovinska vzgoja in mediacija
2 Funkcionalna pismenost in retorika
3 Strojepisje in obdelava besedil
4 Javna uprava in sodstvo
 


POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA V PROGRAMU EKONOMSKI TEHNIK

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov in ki so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

• splošnoizobraževalne predmete,
• obvezne strokovne module,
• izbirne strokovne module,
• odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

• interesne dejavnosti,
• obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
• poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

A. Obvezni del:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine,
• pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

B. Izbirni del:
• pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
• izdelek oziroma storitev in zagovor.

 


 
     
 

FOTOGRAFIJE

 
   
     
   

© Srednja upravno administrativna šola Ljubljana | 2010 | Vse pravice pridržane